30.08.2023

Ogłoszenie – Rozpoznanie cenowe

Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, w związku z realizacją Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr:
POIS.02.04.00-00-0027/18-03 Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę dostaw, określonych poniżej:

 1. Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk o
  Zwierzętach
 2. Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników, plastików oraz akcesoriów
  laboratoryjnych dla Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-
  0027/18-03 zgodnie z Załącznikiem nr 1.1-1.12 opisem przedmiotu zamówienia/ Kalkulacja
  cenowa
 3. Termin realizacji zamówienia : sukcesywnie licząc od dnia podpisania umowy do 31.12.2023
  roku

Więcej informacji oraz formularz wyceny znajdują się w załączniku.