O projekcie

Przewidziany na lata 2019-2023 projekt

„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

nakierowany jest na działania o charakterze dobrych praktyk.

Ochroną zostały objęte istniejące wolne populacje żubra – białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz ta żyjąca na poligonie drawskim. W ramach projektu utworzono także nowe stada w Puszczy Rominckiej oraz w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Przewidziano też prowadzenie działań ochronnych w odniesieniu do zwierząt żyjących w warunkach ex-situ – opiekę nad zagrodami istniejącymi: Białowieża (BPN), Kobiór, Niepołomice, Gołuchów, Muczne. Kontynuowane są także prace nad utworzeniem zagrody w Nadleśnictwie Supraśl oraz utworzeniem kolejnej zagrody w Krajewie w Nadleśnictwie Dwukoły.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku w 8 województwach oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych. Dodatkowo dla stabilności gatunku zwiększony został areał występowania wolnych stad o kolejne 2 stanowiska co pomoże także w zmniejszeniu presji turystycznej na miejsca bytowania żubrów. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony gatunku.

Nadrzędnym celem projektu jest zadbanie o dobrostan populacji poprzez realizację zadań takich jak: zarządzanie populacją gatunku przez bieżące monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego zwierząt, obsługę stad wolnych, w tym profilaktykę i obsługę lekarsko-weterynaryjną, łagodzenie sytuacji konfliktowych związanych z obecnością żubrów m.in. poprzez dzierżawę łąk na obrzeżach BPN oraz edukację społeczeństwa w zakresie postępowania z napotkanymi osobnikami oraz rolników odnośnie sposobów zapobiegania szkodom.

Ważnym aspektem jest także utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej wolnej populacji poprzez poprawę naturalnej bazy pokarmowej gatunku.

Wspierane jest prowadzenie hodowli restytucyjnej gatunku: zaplanowano remonty infrastruktury służącej hodowli żubra (paśniki, odłownie, drogi, płoty, budynki oraz zabiegi hodowlane i agrotechniczne).

Pomyślano także o poprawie struktury genetycznej w hodowli zamkniętej oraz w populacjach wolnościowych poprzez zasilanie populacji osobnikami o znanym rodowodzie z hodowli stanowiących rezerwę genetyczną. Wyniki monitoringu rozmieszczenia i ekologicznego będą pomocne w zarządzaniu środowiskiem i ocenie skuteczności działań związanych w poprawą siedliska. Wyniki monitoringu zdrowia pozwolą na wprowadzanie właściwych metod profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Projekt stanowi kontynuację działań, prowadzonych w ramach poprzednich naszych projektów. Beneficjentem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerami Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.

Dynamicznie rozrastająca się populacja jest dowodem na skuteczność dotychczasowo prowadzonych działań ochronnych i powodem do dumy. Cieszymy się, że nasze działania zyskują uznanie, a dzięki otrzymanemu wsparciu mogą być kontynuowane.

Projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 29 299 522,07 zł z programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu 34 470 025,98 zł.