23.05.2007

Projekt reintrodukcji żubra we Francji

Podczas jednego ze spotkań z cyklu „Dookoła żubra” gość z Francji, Pan Emmanuel Schutz przedstawił swój wykład, zatytułowany „Feasability to reintroduce a free ranging herd of European bison in France”.

W swoim przemówieniu opisał projekt reintrodukcji żubra we Francji. Kraj ten był do XVI wieku zasiedlony przez ten gatunek, lecz w wyniku rosnącego uprzemysłowienia, wycinki lasów i presji człowieka wyginął.

Pan Schutz zaproponował do hodowli zwierząt tego gatunku dwa obszary, położone w północno – wschodniej Francji. Przekonywał, że obecne realia francuskie: stabilność polityczno – gospodarcza, wzrost zalesienia, świadomości ekologicznej, infrastruktury pomagającej w monitoringu przyrody pozwoli na rozpoczęcie hodowli żubra z sukcesem.

Oba wybrane tereny mają wystarczająco dużą powierzchnię, aby można ją było zasiedlić bardzo dużym stadem żubrów. Są to tereny leśne (dominuje las mieszany), nieznacznie poprzecinane szlakami komunikacyjnymi i oddalone od dużych aglomeracji. Negatywne aspekty tych lokalizacji to m.in. brak naturalnych barier ograniczających migrację zwierząt, oraz w przypadku jednego z miejsc linia kolejowa, którą w ciągu dnia jeździ nawet 30 pociągów. Przecina ona las w połowie.

Bardzo pozytywnym aspektem takiej inicjatywy jest podjęcie działań chroniących gatunek na poziomie europejskim. Pan Shutz uważa, że założenie hodowli byłoby dla francuskich naukowców dużym wyzwaniem, a dla starszych ośrodków badawczych okazją do rozpoczęcia badań w nowych stadach. Ponadto, zamknięta zagroda z żubrami mogłaby prędko stać się turystyczną atrakcją i przyczynić się do wzrostu wiedzy o gatunku wśród Francuzów.

Stowarzyszenie bardzo popiera takie inicjatywy, starając się jednocześnie nadzorować pracę nad koncepcjami. Miejmy nadzieję, że jeszcze usłyszymy o tym projekcie.

During one of our monthly meetings „Around European bison” Mr. Emmanuel Schutz from France presented us a lecture „Feasibility to reintroduce a free ranging herd of European bison in France”. Our guest described some ideas about possibility of reintroduction in France. European bison lived in this country until XVIth century, when increasing industrialization, reducing of forest areas and human pressure, caused extinction of the species. On the beginning the closed breeding center will be created.

Mr. Schutz proposed for bison two areas in north-east of France. He was convincing that reality in France nowadays: stabilization in politics and economy, increasing of forests area and ecological consciousness, developed infrastructure helpful for nature monitoring, allows to think about successful breeding of European bison.

Both chosen areas are large enough for a herd of European bison. The vegetation are forest (with prevalence of mixed forest), with rare communication tracts, far from large towns. Some weaknesses of these projected areas are: lack of natural barriers preventing animals’ migration and often used railway line in one place, placed in the middle of the forest.

Very positive thing about this project is initiating action to save the species on European level. Mr Schutz hopes that establishing a breeding center would be a challenge for French scientists and a possibility to start research in new herds for some research institutes. What is more, new enclosure could easily be a new tourist attraction and could lead to increasing of knowledge about the species among people in France.

The European Bison Friends Society supports such initiatives with some control of project details. We hope we will hear about reintroduction project in France soon.